Từ khóa

 • dich tieng anh
 • dich thuat
 • dich van ban
 • dich sang tieng anh
 • dịch thuật
 • dịch thuật công chứng
 • dich tieng viet sang anh
 • dich thuat cong chung
 • dich cong chung
 • dịch công chứng
 • dich thuat tieng anh
 • dich thuat tieng nhat
 • van phong cong chung
 • dich thuat tieng trung
 • dich thuat tieng han
 • công chứng dịch thuật

Thông tin liên lạc - Bản đồ

Hotline: 012.15.131313

Emailinfo@dichnhanh.vn

Địa chỉ: 96A Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
( Gần VINCOM - Song song với Phố Huế, ngã tư Chợ Hôm )

Thu hồ sơ tại nhà khách hàng nếu số lượng dịch từ 5 tờ trở lên


View Larger Map

Hotline  1900.6913 Hoặc 012.15.131313

Dịch thuật công chứng nhanh nhất tại Hà Nội

Dịch thuật công chứng lấy nhanh | 012.15.131313

D?ch v? hi?n co c?a chung toi

D?ch thu?t cong ch?ng

chung minh tai chinh, dich vu chung minh tai chinh, chung minh tai chinh du hoc

 

 • Dich thu?t cong ch?ng h? so du h?c chuyen nghi?p
 • D?ch thu?t l?y nhanh
 • D?n t?n nha khach hang l?y h? so
 • Ti?p nh?n h? so online, t?c d? d?ch nhanh, chinh xac
 • Nh?n va tr? h? so d?ch thu?t tren toan Qu?c cho khach hang ? xa

Hotline: 012.15.131313

D?c di?m

D?ch thu?t h? so chuyen nghi?p

ch?ng minh tai chinh, ch?ng minh tai chinh du h?c, d?ch v? ch?ng minh tai chinh, d?ch v? ch?ng minh tai chinh du h?c, ch?ng minh tai chinh du h?c nh?t, ch?ng minh tai chinh du h?c M?, ch?ng minh tai chinh du h?c canada, ch?ng minh tai chinh du h?c Uc, ch?ng minh tai chinh du h?c anh, chung minh tai chinh, chung minh tai chinh du hoc, dich vu chung minh tai chinh, dich vu chung minh tai chinh du hoc, chung minh tai chinh du hoc nhat, chung minh tai chinh du hoc my, chung minh tai chinh du hoc canada, chung minh tai chinh du hoc Uc, chung minh tai chinh du hoc anh

 • D?ch v? c?a chung toi chi phi th?p
 • T?c d? d?ch nhanh, chinh xac
 • D?ch h?p ly n?i dung cho cac h? so du h?c
 • Ch? c?n b?n scan online, chung toi co th? d?ch va tr? h? so t?n nha
 • Th?i gian hoan thanh nhanh, trong vong 4 ti?ng d?n 1 ngay ( tinh t? luc chung toi nh?n d? h? so )
 • Co th? dang ky online, thanh toan online
 • Uy tin, nhanh g?n, lam v?a long m?i khach hang.

Chi phi

 

B?NG GIA D?CH V?
Lo?i ngon ng? Don v? t? Phi d?ch v?
Ti?ng Anh

 

 

 

1 trang ( 1 m?t )

80.000 VND
Ti?ng Nh?t B?n, Han Qu?c 150.000 VND
Ti?ng Phap , Nga , D?c 150.000 VND
Trung Qu?c 110.000 VND
Ti?ng Lao, Cam-pu-chia, Thai Lan, Tay Ban Nha, B? Dao Nha, Italia, Sec, Slovakia Hungari, Bungari, Balan 170.000 VND
Ti?ng Ucraina, Indonesia, Malaysia. 200.000 VND
Ti?ng Ph?n Lan, Dan M?ch, Iran, Mong C?, Latinh, Thu? Di?n, Myanma 370.000 VND
 
Hotline     012.15.131313
T?ng dai 1900.6913


Chung toi co chuong trinh lien k?t v?i cac cong ty tu v?n du h?c c?n d?ch thu?t h? so v?i s? lu?ng l?n

Xin hay lien h? d? co m?c gia d?c bi?t

Thong tin lien h?

Email : info@dichnhanh.vn
DD : 012.15.131313

Cac cau h?i thu?ng g?p

 • Toi co c?n ph?i giao h? so g?c cho dichnhanh.vn khong?
 • Toi ? t?nh l?, khu v?c toi s?ng khong co van phong d?ch thu?t cong ch?ng, toi ph?i lam sao n?u c?n d?ch g?p?
 • Toi co th? thanh toan b?ng hinh th?c nao n?u toi ? xa?
 • N?u toi ? xa va mu?n nh?n h? so qua du?ng buu di?n thi co du?c khong?
 • Lam sao d? d?m b?o sau khi thanh toan online toi s? nh?n du?c h? so c?a minh?
 • Toi mu?n thanh toan tr?c ti?p ti?n d?ch v? khi nh?n du?c h? so da d?ch xong thi toi co du?c khong?

Ph?n tr? l?i:

Toi co c?n ph?i giao h? so g?c cho dichnhanh.vn khong?

Tr? l?i: B?n khong c?n ph?i giao h? so g?c cho chung toi, b?i khi d?n g?p b?n giao nh?n h? so, chung toi s? ti?n hanh scan h? so t?i ch? va hoan tr? l?i b?n ngay b?n g?c. Di?u nay giup d?m b?o an toan cho h? so c?a khach hang cung nhu tinh ti?n d?ng trong d?ch v? c?a chung toi.

 Lien h?

 Anh Vu: 012.15.131313

 

Email

info@dichnhanh.vn

 


Toi ? t?nh l?, khu v?c toi s?ng khong co van phong d?ch thu?t cong ch?ng, toi ph?i lam sao n?u c?n d?ch g?p?

Tr? l?i: B?n ch? c?n ra noi photocopy g?n nh?t, thu?ng s? co may scan, b?n scan l?i toan b? h? so c?n d?ch, g?i qua mail cho chung toi t?i d?a ch?: info@dichnhanh.vn

Sau do chung toi s? ti?n hanh d?ch thu?t va cong ch?ng va g?i h? so v? nha b?n qua du?ng buu di?n. ( Chi phi g?i buu di?n cho do khach hang thanh toan ).


Toi co th? thanh toan b?ng hinh th?c nao n?u toi ? xa?

Tr? l?i: B?n co th? thanh toan cho chung toi qua chuy?n kho?n ngan hang, qua h? th?ng thanh toan B?o Kim, ho?c thanh toan tr?c ti?p t?i ngan hang

Thong tin tai kho?n:

Vietcombank ( VCB )

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 0021000271892
Chi nhanh : Hang Bai, Hoan Ki?m, Ha N?i

Dong A ( EAB )

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 0106920440
Chi nhanh : Thanh Xuan, Ha N?i

A Chau ( ACB )

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 103666449
Chi nhanh : Lang Thu?ng, Ha N?i

AGRIBANK

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 1400205269382
Chi nhanh : Lang H?, Ha N?i

Sacombank

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 020033331313
Chi nhanh : Bach Khoa, Ha N?i

TIENPHONGBANK

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 28041987001
Chi nhanh : Lang H?, Ha N?i

VietinBANK

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 711A73016625
Chi nhanh : Thanh Xuan, Ha N?i

SEABANK

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 01100000451275
Chi nhanh : Lang H?, Ha N?i

HSBC

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 002077816041
Chi nhanh : 23 Phan Chu Trinh, Ha N?i

SHB

Chau Ti?n Vu

S? tai kho?n : 001022230622
Chi nhanh : Ham Long, Ha N?i

Luu y: N?i dung chuy?n kho?n xin vui long ghi ten va SDT c?a khach hang d? ti?n cho vi?n xac nh?n thong tin c?a chung toi


Hotline h? tr?: 012.15.131313


N?u toi ? xa va mu?n nh?n h? so qua du?ng buu di?n thi co du?c khong?

Tr? l?i: Hoan toan du?c, nhung b?n ph?i ch?u them phi chuy?n phat nhanh d?m b?o, d?ng th?i b?n ph?i g?i cho chung toi chinh xac d?a ch? nh?n h? so qua du?ng buu di?n, tru?ng h?p h? so b? th?t l?c do d?a ch? b?n g?i sai thi chung toi hoan toan khong ch?u trach nhi?m


Lam sao d? d?m b?o sau khi thanh toan online toi s? nh?n du?c h? so c?a minh?

Tr? l?i: D?i v?i cac khach hang ? xa b?t bu?c ph?i chuy?n kho?n ho?c thanh toan online, chung toi co s? d?ng c?ng thanh toan an toan v?i B?o Kim,tai kho?n nh?n ti?n c?a dichnhanh.vn tren B?o Kim la tai kho?n d?m b?o, da du?c xac th?c thong tin doanh nghi?p b?i B?o Kim. Trong tru?ng h?p co tranh ch?p ho?c dichnhanh.vn khong th?c hi?n dung cam k?t v?i khach hang sau khi nh?n ti?n, khach hang hoan toan co th? lien l?c v?i B?o Kim d? nh?n l?i ti?n ma khong c?n thong qua dichnhanh.vn.


Toi mu?n thanh toan tr?c ti?p ti?n d?ch v? khi nh?n du?c h? so da d?ch xong thi co du?c khong?

Tr? l?i: D? d?m b?o r?ng khach hang mu?n s? d?ng d?ch v? la th?t va h?n ch? cac cu?c g?i qu?y r?i vao h? th?ng c?a chung toi, chung toi c?n khach hang ph?i d?t ti?n tru?c d? ch?ng minh nhu c?u th?t c?a minh. D?i v?i cac khach hang da s? d?ng d?ch v? nhi?u l?n, chung toi hoan toan co th? ap d?ng hinh th?c thu phi sau khi ban giao d?y d? h? so.

 ---------------------------------------------------------------------

B?n co th? tim th?y chung toi v?i cac t? khoa sau tren google:

dich tieng anh Ha N?i, dich thuat Ha N?i, dich van ban Ha N?i, dich sang tieng anh Ha N?i, d?ch thu?t Ha N?i, d?ch thu?t cong ch?ng Ha N?i, dich tieng viet sang anh Ha N?i, dich thuat cong chung Ha N?i, dich cong chung Ha N?i, d?ch cong ch?ng Ha N?i, dich thuat tieng anh Ha N?i, dich thuat tieng nhat Ha N?i, van phong cong chung Ha N?i, dich thuat tieng trung Ha N?i, dich thuat tieng han Ha N?i, cong ch?ng d?ch thu?t